2017-12-11

Workshop om nationella webbutbildningar

Den 4 december deltog Betaniastiftelsen i en workshop som arrangerades av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Workshopen var ett led i pågående kartläggning av tillgängliga och efterfrågade webbutbildningar som riktar sig till baspersonal inom kommunal vård och omsorg.

 

Syftet var att

  • komma fram till en gemensam syn på vad som menas med en nationell webbutbildning
  • identifiera webbutbildningar som finns och som bör finnas inom området (utifrån ett nationellt perspektiv)
  • diskutera hur förutsättningarna ser ut idag för framtagning och förvaltning av befintliga webbutbildningar hos kommuner och andra aktörer
  • diskutera förutsättningar och arbetsmetod för att ta fram kvalitetskriterier för nationellt gångbara webbutbildningar

Det fastslås av arrangörerna att det finns ett stort behov av att sprida ny kunskap inom vård- och omsorgsområdet, och att webbutbildningar har visat sig vara ett effektivt verktyg. Vidare konstateras att det dock ”saknas en nationell samordning för kvalitetssäkring och förvaltning inom området” och att ”kartläggningen som genomförs kommer utgöra ett underlag till ett förslag om hur den nationella samverkan kan förbättras för att bidra till att webbutbildningar inom kommunal vård och omsorg utvecklas och organiseras”.

Betaniastiftelsen lanserar i början av nästa år sin nya webbutbildning i palliativ vård, och kunde förhoppningsvis bidra till diskussionen bland annat gällande förutsättningar för samverkan kring digitala tjänster samt den idéburna sektorns perspektiv.