Lindring bortom boten

Lindring bortom boten är en digital utbildningsserie för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående.  Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer och aktuella frågor utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården. Utbildningen görs i samverkan med Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV.

Torsdag den 7 april kl. 13-16: Andliga aspekter i palliativ vård
Onsdag den 27 april kl. 13-16: Kroppslig omvårdnad av multisjuka äldre
Tisdag den 10 maj kl. 13-16: Intimitet & beröring i palliativ vård
Onsdag den 18 maj kl. 13-16: Sårbehandling i palliativ vård

Deltagaravgift per tillfälle: 495 kr exkl. moms

Anmälan längst ned på sidan.

Tema 1: Andliga aspekter i palliativ vård

Torsdag den 7 april kl. 13-16
Sista anmälningsdag: 31 mars

Hur kan jag få redskap i att stödja andliga och existentiella aspekter hos en obotligt sjuk patient? Och hur är man ett stöd för familj och närstående?

I den palliativa vårdfilosofin är det andliga och existentiella stödet lika viktigt som det fysiska och sociala. Det blir fokus på det praktiska som har med kultur och religion att göra, under vårdtiden, inför döendet och tiden efter. Vi undersöker rätten till andlig vård i olika åldrar samt närståendeperspektiv.

Föreläsare: Camilla Vinberg Österberg  
Camilla Vinberg Österberg, arbetsledande sjukhuspräst på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, med mångårig erfarenhet inom Sjukhuskyrka/ Andlig vård inom hälso- och sjukvården. Styrelseledamot inom Nationella rådet för palliativ vård och ett särskilt intresse och erfarenhet från den palliativa vården inom palliativa enheter, ASIH såväl som Ersta diakoni och Lilla Erstagården.


Tema 2: Kroppslig omvårdnad av multisjuka äldre

Onsdag den 27 april kl. 13-16
Sista anmälningsdag: 20 april

Hur ger man en värdig kroppslig omvårdnad till äldre personer  i livets slut och vad behöver man tänka på för att ge de äldre ett bemötande som är etiskt försvarbart? I den här föreläsningen får du veta mer om undersköterskors perspektiv på sitt arbete med att ge kroppslig omvårdnad och hur äldre personer upplever det att vara mottagare av densamma. Du kommer att få ta del av både positiva och negativa exempel på hur det kan gå till i en verklighet som är präglad av ett högt arbetstempo och en låg bemanning. Föreläsningen kommer att varvas med avbrott för diskussionsfrågor.

Föreläsare: Bodil Holmberg
Forskare och lektor vid Marie Cederschiöld högskola.

 

Tema 3: Intimitet & beröring i palliativ vård

Tisdag den 10 maj kl. 13-16
Sista anmälningsdag: 3 maj

Hur skapar du en god relation i omvårdnaden av dina patienter genom taktil massage? Och vilka effekter kan du se?

Närstående är en av hörnstenarna i palliativ vård. Varför erbjuda dem taktil massage? Med lyhördhet och öppet sinne kan vi skapa möjligheter för personer med palliativa vårdbehov att få det grundläggande behovet av närhet tillgodosett. I den här föreläsningen kommer vi att prata om intimitet och beröring i livets slut. Tove kommer att prata om intimitet som begrepp samt dess plats i palliativ vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Maria som är certifierad taktil massör kommer att presentera historia och bakgrund för taktil massage enligt taktipro- grundmetoden. Vidare kommer hon dela med sig av praktiska erfarenheter i palliativ omvårdnad med exempel där gäster och närstående har fått taktil massage.

Föreläsare: Tove Stenman
Leg sjuksköterska och leg barnmorska med masterexamen i vårdvetenskap inriktning palliativ vård. Har jobbat med specialiserad palliativ hemsjukvård i Region Jämtland Härjedalen sedan 2013. Är nu doktorand inom palliativ omvårdnad på Mittuniversitetet i Östersund.

Föreläsare: Maria Daif
Specialistundersköterska i palliativ vård och avancerad omvårdnad samt certifierad taktil massör enligt Takti-Pro grundmetoden för taktil massage. Arbetar som specialistundersköterska på Mellannorrlands Hospice i Sundsvall sedan 2007.

 

Tema 4: Sårbehandling i palliativ vård

Onsdag den 18 maj kl. 13-16
Sista anmälningsdag: 11 maj

Kan alla sår förväntas läka? Hur ser vi helheten av patienten som har sår?

Vi har idag många behandlingsmetoder för modern sårbehandling och kunskapen är viktig. I denna föreläsning lyfter vi tankar utifrån ett helhetsperspektiv, att se helheten och målet med behandlingen.  Såret sitter på en människa och det är i första hand människan vi behandlar.

Föreläsare: Britt-Marie Strömqvist
Specialistundersköterska. Arbetar på Sårcentrum i Blekinge och har tidigare arbetat med palliativ vård i hemsjukvård i drygt 45 år.