2019-12-06

Ny studie om betydelsen av kulturmöten

En studie om betydelsen av det levande kulturmötet med musik på särskilt boende för äldre har precis publicerats.

Sjuksköterskorna Merita Neziraj och Åsa Nilsson har i sitt examensarbete, i omvårdnad med inriktning mot vård av äldre, tittat på vilka innebörder ett levande kulturmöte med musik har för existentiella frågor och livskvalitet hos äldre.

I studien söker sjuksköterskorna svar på frågor som: Vilka innebörder och konsekvenser har kulturmötet med levande musik för existentiella frågor som rör livets mening, ensamhet, funderingar runt döende och död hos den äldre personen, deras närstående och vårdare? Vilken betydelse har kulturmötet med levande musik för upplevd hälsa, livskvalitet och välbefinnande för den äldre personen, deras närstående och vårdare?

Till grund för studien ligger det intervjumaterial som forskningsprojektet Digitala kulturmöten samlat in, på initiativ av Betaniastiftelsen i samarbetet med Göteborgs universitet, Musik i Syd och Göteborg Symfoniker, med stöd från Familjen Kamprads stiftelse. Materialet har även bidragit till intressanta forskningsresultat kring digitala kulturmöten, till exempel genom Kulturarenan.se och Musik i Syd Channel, vilka kommer att publiceras inom kort av Göteborgs universitet.

Många äldre personer riskerar att gå miste om levande kulturmöten på grund av begränsade möjligheter att besöka kulturevenemang. I dag saknas studier om musikens betydelse för äldre personer på särskilt boende. Dessutom behövs ett vetenskapligt underlag för att kulturinstitutioner bättre ska kunna möta vårdbehov och kunna anpassa produktionssätt för tillgång till levande musik i vård- och omsorgsmiljöer, inklusive boenden eller i samband med vård i det egna hemmet.

I studiens resultat framkommer tre teman; att kultur väcker minnen, känslor och fascination; möjliggör gemenskap och interaktion; ger upplevelser av inre harmoni och livskraft.

Sammanfattningsvis visar resultaten att levande kulturmöten med musik på särskilt boende har stor betydelse för äldre personers existentiella hälsa, livskvalitet och välbefinnande. Resultatet bidrar även till att identifiera vad som kan underlätta för äldre personer att bevara och stärka existentiell hälsa, samt bistå kulturinstitutioner att anpassa produktionssätt för tillgång till levande kulturupplevelser med musik.

Text: Karin Blixt/Musik i Syd

Läs examensarbetet i sin helhet