Ge en gåva

Som idéburen och icke-vinstdrivande stiftelse är vi måna om att använda våra resurser väl. Med en helhetssyn på människan hoppas vi att vår verksamhet leder till ökad livskvalitet för de mest utsatta, och med extra stöd kan vi nå ännu fler.

Vill Du ge en gåva eller testamentera till Betaniastiftelsen?

Det Du väljer att testamentera, donera eller skänka till Betaniastiftelsen är efter mottagandet befriat från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar samt realisationsvinster. Dina pengar går oavkortat till sitt ändamål, antingen Du väljer ett specifikt område eller där de bäst behövs.

Du som väljer att inkludera Betaniastiftelsen i Ditt testamente bidrar till förbättrad livskvalitet för personer som befinner sig i livets slutskede, samt för andra personer som behöver vård eller stöd. Du bidrar även till fortbildning av vårdpersonal, så att god vård i livets slutskede samt andligt och existentiellt stöd ska kunna vara till för alla, oavsett bakgrund och livssituation. Kort sagt bidrar Du till meningsfulla och goda dagar för många människor.

 

Har Du frågor gällande gåvor eller testamenten?

Vänligen kontakta Betaniasystrarna Ulla Burman eller Aino Fianu Jonasson.

Ulla Burman, t.f. direktor och Betaniasyster, ulla.burman@betaniastiftelsen.nu, tel. 070 318 37 22

Aino Fianu Jonasson, ordförande och Betaniasyster, aino.fianu-jonasson@sll.se, tel. 070 483 60 28

Bankgironummer: 554-0760

Belopp upp till 2000 kronor kan även betalas in via swish-nummer 123 237 00 70.

Vänligen märk Din inbetalning ”Gåva” samt – om Du vill – inkludera Ditt namn och Din adress.

Varmt tack för Ditt stöd.

 

Betaniastiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Nedan några exempel på hur din gåva omvandlas till viktiga insatser i vår verksamhet.

Vård i livets slut

Alla i Sverige ska ha lika rätt till god vård vid livets slut. Genom att skapa lättillgängliga, högkvalitativa och avgiftsfria utbildningar och annat kunskapsfrämjande material för vårdstuderande och -personal bidrar vi till ökad kunskap över hela landet, samt till att sjuka och närstående får det stöd de behöver, oavsett bakgrund och livssituation. Se Palliationsakademin (Foto: Yanan Li/SDC)

Existentiellt stöd

Sjukhusens vårdtider blir kortare och allt fler vårdas i hemmet, också när avancerad sjukvård behövs. Genom utbildning med inriktning på själavård och annat existentiellt stöd bland sjuka i hemmiljö vill vi bidra till att den som vårdas hemma samt närstående får det individuella stöd som kan behövas.

 

Kulturen som kraftkälla

I kulturen hämtar vi kraft. Den kan vara ett meningsfullt tidsfördriv, ett stöd eller en aktivitet för gemenskap och samtal. Genom Kulturarenan erbjuder vi kulturtillgång dygnet runt för den som tillfälligt eller långvarigt inte själv kan söka sina kulturupplevelser. Stiftelsen tar även initiativ till forskning gällande kultur, välbefinnande och livskvalitet.

Psykisk hälsa

Många unga nyanlända mår psykiskt dåligt och har varit med om förfärliga saker. Genom att visa dem vägen till skapande aktiviteter kan de hitta sin inneboende kraft. I ett nytt fortbildningsmaterial ger vi även kulturpedagoger verktyg för att möta målgruppen. Stiftelsen arrangerar även kunskapsfrämjande temadagar inom psykisk ohälsa och suicidprevention för att inspirera till tvärsektoriellt samarbete inom området.