Ge en gåva

Som idéburen och icke-vinstdrivande stiftelse är vi måna om att använda våra resurser väl. Med en helhetssyn på människan hoppas vi att vår verksamhet leder till ökad livskvalitet för personer i utsatta livssituationer, och med extra stöd kan vi nå ännu fler.

Vill du ge en gåva eller testamentera till Betaniastiftelsen?

Det du väljer att testamentera, donera eller skänka till Betaniastiftelsen är efter mottagandet befriat från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar samt realisationsvinster.

Dina pengar går oavkortat till sitt ändamål, antingen du väljer ett specifikt område eller där de bäst behövs.

Du som väljer att inkludera Betaniastiftelsen i Ditt testamente bidrar till förbättrad livskvalitet för personer som befinner sig i livets slutskede, samt för andra personer som behöver vård eller stöd. Du bidrar även till fortbildning av vårdpersonal, så att god vård i livets slutskede samt andligt och existentiellt stöd ska kunna vara till för alla, oavsett bakgrund och livssituation. Kort sagt bidrar Du till meningsfulla och goda dagar för många människor.

 

Bankgironummer: 554-0760

Belopp upp till 2000 kronor kan även betalas in via swish-nummer 123 237 00 70.

Vänligen märk Din inbetalning ”Gåva” samt – om Du vill – inkludera Ditt namn och Din adress så att vi kan tacka Dig.

Varmt tack för ditt stöd!

 

Har du frågor gällande gåvor eller testamenten?

Vänligen kontakta Betaniasystrarna Ulla Burman eller Aino Fianu Jonasson.

Ulla Burman, vice ordförande, ulla.burman@betaniastiftelsen.nu, tel. 070 318 37 22

Aino Fianu Jonasson, ordförande, aino.fianu-jonasson@sll.se, tel. 070 483 60 28

Nedan några exempel på hur din gåva omvandlas till viktiga insatser i vår verksamhet.

Vård i livets slut

Alla i Sverige ska ha lika rätt till god vård vid livets slut. Genom att skapa lättillgängliga utbildningar och annat kunskapsfrämjande material för vårdstuderande och -personal bidrar vi till ökad kunskap över hela landet, samt till att sjuka och närstående får det stöd de behöver, oavsett bakgrund och livssituation. Se Palliationsakademin (Foto: Yanan Li/SDC)

Existentiellt stöd

Sjukhusens vårdtider blir kortare och allt fler vårdas i hemmet, också när avancerad sjukvård behövs. Genom utbildning med inriktning på själavård och annat existentiellt stöd bland sjuka i hemmiljö vill vi bidra till att den som vårdas hemma samt närstående får det individuella stöd som kan behövas.

 

Kulturen som kraftkälla

I konsten och musiken hämtar vi kraft. Kultur kan vara ett meningsfullt tidsfördriv, ett stöd eller en stund för gemenskap. Genom Kulturarenan erbjuds kulturtillgång dygnet runt för den som tillfälligt eller långvarigt inte själv kan söka sina kulturupplevelser. Stiftelsen tar även initiativ till forskning gällande kultur och livskvalitet.

Psykisk hälsa

Många unga mår psykiskt dåligt, däribland nyanlända som har varit med om förfärliga saker. Stiftelsen arrangerar kunskapsfrämjande temadagar inom psykisk ohälsa och suicidprevention för att inspirera till tvärsektoriellt samarbete inom området. Genom att visa vägen även till skapande aktiviteter kan fler hitta sin inneboende kraft.

Närståendestöd

Betaniastiftelsens häfte ”Till dig som är närstående” sprids över hela landet och översätts nu till de mest talade språken i Sverige – detta så att så många som möjligt ska få det stöd de behöver när någon närstående är svårt sjuk och när döden är nära. Stiftelsen tar även fram ett närståendestöd för personer där någon i ens närhet har tagit sitt liv.

God omvårdnad

Betaniastiftelsen i samarbete med Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län (PKC) tar fram korta videoföreläsningar om omvårdnadsåtgärder. Filmerna baseras på nationella vårdprogrammet och vårdhandboken. De vänder sig främst till undersköterskor men också till hela vårdteamet.