Existentiellt stöd

Alla patienter i livets slutskede bör få möjlighet att samtala om existentiella frågor, enligt Socialstyrelsen. Vård- och omsorgspersonalen ska kunna prioritera existentiella aspekter, likväl som medicinska. Även andra personer som befinner sig i vård och omsorg kan behöva existentiellt stöd, patienter och brukare såväl som närstående och personal. Betaniastiftelsen arrangerar utbildningar och andra kunskapsfrämjande insatser, samt tar initiativ till forskning och utvecklingsprojekt.

Betaniastiftelsen driver Livsakademin.se, en utbildningsplattform för insatser inom existentiellt stöd. Här samlar vi avgiftsfritt utbildningsmaterial inom psykisk ohälsa, suicidprevention, själavård, samt kring kultur som kraftkälla och resurs.

Gå direkt till Livsakademin!

Betaniastiftelsen driver även Kulturarenan, en samlingsplats för kultur online riktat till dem som har svårt att ta sig till scenerna. Tjänsten används även av vård- och omsorgspersonal som ett verktyg i det dagliga omsorgsarbetet, samt av närstående. Läs mer nedan.

Gå direkt till Kulturarenan!

 

WHO beskriver existentiell hälsa utifrån åtta dimensioner av hälsorelaterad livskvalitet (WHO, 2002), att alla människor ska ha rätt till:

1. Andlig kontakt

2. Mening och syfte med livet

3. Upplevelse av förundran över tillvaron

4. Helhet och förening

5. Andlig styrka

6. Harmoni och inre frid

7. Hoppfullhet och optimism

8. En personlig tro (behöver inte vara av religiös art)

Kulturarenan – en samlingsplats för kultur online

”Alla människor har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner” (FN artikel 27)

Kulturarenan är en samlingsplats för kultur online för dig som har svårt att själv söka dina kulturupplevelser. Här finns musik, dans, bildkonst, litteratur och andra uttryck från våra främsta scener.

 Tjänsten är avgiftsfri och tillgänglig för alla, men riktar sig särskilt till personer som på grund av sjukdom, hög ålder eller annan funktionsvariation inte kan ta sig till scenerna, samt till närstående som kan vara begränsade av vårdsituation i hemmet.

Med digital tillgång till offentliga scener, såsom konserthus, teatrar, biografer och museer skapas möjligheter för fler att delta i kulturlivet, för hopp och välbefinnande. Kulturarenan kan även vara ett värdefullt verktyg för vårdgivare samt inspirera till flera  kulturmöten, gemensamma stunder och samtal.

Kulturarenan drivs av Betaniastiftelsen i samverkan med kultur­ och vårdaktörer över hela landet. Tjänsten är utvecklad i samarbete med Piteå och med stöd från Kulturrådet och Region Norrbotten.

Utvecklingen av tjänsten sker i dialog med dels vård- och omsorgsboenden, sjukhus och hemsjukvård över hela landet, dels med kulturinstitutioner och andra scener som vill göra sig tillgänglig för skärm. Arbetet samspelar med regeringens och SKL:s vision om att Sverige ska vara världsbäst på e-hälsa år 2025, och att kulturen och livsfrågorna i så fall måste finnas med.

Läs mer om våra utvecklingsinsatser kopplade till Kulturarenan:

Digitala kulturmöten – Göteborgs universitet, Göteborgs Symfoniker och Musik i Syd, stöds av Familjen Kamprads stiftelse

Senses Labs: Kultur för alla sinnen – Studio Acusticum/Piteå kommun, Formidabel AB, stöds av Region Norrbotten

Genom Kulturarenan arrangerar Betaniastiftelsen också inspirationsdagar om kulturen som kraftkälla inom vård och omsorg.

 

Gå direkt till Kulturarenan här!

Vill du ha mer information om hur du som vårdgivare, beslutsfattare eller kulturproducent kan använda Kulturarenan? Gå då in här.

 

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa nämns nu av både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som ett av våra största folkhälsoproblem. Barn och unga är en av de grupper där den psykiska ohälsan är som störst.

Betaniastiftelsen försöker alltid se till de mest utsatta i samhället. Efter att många unga flyktingar kom till Sverige 2015 var det naturligt för stiftelsen att ägna sig åt psykisk ohälsa hos ensamkommande barn, många med traumatiska erfarenheter. Tillsammans med Kulturhuset Stadsteatern, och med stöd från Folkhälsomyndigheten, drev Betaniastiftelsen projektet Express Yourself with Art. Ett konstnärligt projekt bestående av skapande workshops, riktade till ensamkommande ungdomar. Under projektets gång såg man ett behov av att vidare stötta ledare inom kreativ verksamhet för att bättre kunna möta unga med psykisk ohälsa. Därför skapades kunskapsmaterialet Det kreativa uttrycket som kraftkälla som en förlängning av projektet. Materialet finns att ladda ner gratis här.

Betaniastiftelsen arrangerar även utbildnings- och temadagar på temat psykisk ohälsa.

Suicidprevention

Betaniastiftelsen samverkar med Ullakarin Nyberg, överläkare, psykiater och suicidforskareför att ta fram stöd- och kunskapsmaterial till närstående vid självmord samt till dem som möter dessa närstående i sina professioner, t.ex. inom vården, eller som vänner och kollegor.

Med Ullakarin Nyberg tar vi fram materialet ”Sorgen efter den som inte orkade leva” om sorgebearbetning. Materialet ges ut i olika format, t.ex. skrifter och inspelad media, samt på flera språk, och speglar mångfald genom att ta hänsyn till faktorer såsom ålder, trosuppfattning, kulturell bakgrund samt genusperspektiv. Projektet har beviljats stöd av Folkhälsomyndigheten.

Själavård

Genom att stimulera till samverkan mellan samhällets resurser för människor som behöver hjälp och stöd uppmuntrar Betaniastiftelsen till en helhetssyn på människan. Här kan vi bidra till ökat välmående samt att stärka och bredda människors möjligheter till stöd i form av själavård direkt i vårdsituationen, inklusive personer som vårdas i hemmet, bland annat genom utbildning i själavårdens betydelse, etik och förhållningssätt. Till stiftelsens seminariedagar hör en serie poddar, tillgängliga utan avgift, om samtal, sekretess och vårdkedja.

Att vara människa i vården

Betaniastiftelsen står i samarbete med Sigtunastiftelsen bakom konferensserien ”Att vara människa i vården”. Konferensen riktas i första hand till människor verksamma inom vård och omsorg samt beslutsfattare inom dessa områden, men även andra som i sina professioner möter människor i behov av vård eller stöd. Tidigare teman har varit ”Om helhetssyn och existentiell hälsa”, ”Vad händer om natten” och ”Livssmärta eller psykisk sjukdom?”.

Att förstå och möta människor i kris

Idag finns ett stort behov av samverkan mellan olika aktörer i kriser och katastrofer – blåljuspersonal, personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, trossamfund, frivilligorganisationer m fl.

Betaniastiftelsen ser just nu över sina insatser gällande att förstå och möta människor i kris för att dels möta aktuella behov och nationella kunskapskrav, dels identifiera relevanta utbildningsplatser och samarbetspartners. Under ett antal år har stiftelsen erbjudit högskolekursen Att förstå och möta människor i kris (15 poäng) först vid Luleå Tekniska Universitet (LTU), sedan vid Enskilda Högskolan i Stockholm. Kursen har givit grunder för ett kvalificerat och rätt dimensionerat stöd vid katastrofer – alltifrån masskadesituationer då många drabbas, till personliga katastrofer i enskilda familjer, släkter och grupper.

Kursen har utgått från ett tvärprofessionellt, tvärsektoriellt och tvärvetenskapligt perspektiv som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Krisens olika delar – fysiska, psykiska, sociala och existentiella – har belysts av ledande expertis i form av gästföreläsare. Kursen har vänt sig till personer som i sina olika professioner har ett gemensamt uppdrag att förstå och möta människor i kris, där var och en har eget ansvar och eget ansvarsområde.