Existentiellt stöd

Please scroll down for English, Existential Wellbeing and Identity. 

Centralt för Betaniastiftelsens verksamhet är en helhetssyn på människan samt ökad livskvalitet för personer inom vård och omsorg.

Hälsa, enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 1946) är “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”. WHO anger särskilt allas lika möjligheter till existentiell hälsa, det vill säga att

 • få beröra livets mening och syfte,
 • uppleva förundran över tillvaron,
 • känna helhet så att kropp och känslor hänger samman,
 • känna andlig styrka och kontakt eller att ha en personlig tro,
 • känna harmoni och inre frid, samt att
 • finna hoppfullhet även när livet känns svårt.

Vi ser att konst och kultur har stor betydelse för en meningsfull tillvaro och som existentiellt stöd, även för personal och närstående.

Mänskliga rättigheter

Betaniastiftelsens verksamhet inom Existentiell hälsa tar avstamp i de mänskliga rättigheter som fastställts av FN: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” (art. 1). Rättigheterna omfattar var och en ”utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt” (art. 2).

Relevant för stiftelsens verksamhet är vidare att ”var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet” (art. 18) samt ”rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet”. Var och en ska ha ”rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet”. Det vill säga: Hur kan stimulans och verktyg för att uppnå detta erbjudas i vården?

Var och en ska även ha ”rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande”, till ”hälsovård och nödvändiga sociala tjänster” samt rätt till trygghet i händelse av bland annat sjukdom, invaliditet, makas eller makes död och ålderdom. Rättigheterna innefattar också vars och ens ”rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner” (art. 27). 

Kulturarenan.se – ett sätt att fortsätta leva

Kulturtillgång är ett mänskligt behov och en rättighet, och har stor betydelse för en meningsfull tillvaro. Genom konst och kultur får vi fatt på tankar om identitet, människosyn och livsfrågor. Kultur kan för många också vara ett existentiellt stöd. Med en online-tjänst som är tillgänglig dygnet runt erbjuder vi genom Kulturarenan en slags kulturgaranti, vilket rimmar bra med uppdraget om personcentrerad vård. Genom att låta konst och kultur ta plats inom e-hälsa visar vi på en helhetssyn på människan. Med digital tillgång till offentliga scener, såsom konserthus, teatrar, biografer, museer och bibliotek, ökar vi möjligheterna för fler att delta i kulturlivet, för hopp och välbefinnande.

Kulturarenan hoppas vi även ska kunna vara ett värdefullt verktyg för vårdgivare samt inspirera till flera levande kulturmöten, gemensamma stunder och samtal. Utvecklingen sker i dialog med dels vård- och omsorgsboenden, sjukhus och hemsjukvård över hela landet, dels med kulturinstitutioner och andra scener som producerar för skärm. Arbetet samspelar med regeringens och SKL:s vision om att Sverige ska vara världsbäst på e-hälsa år 2025, och att kulturen och livsfrågorna i så fall måste finnas med. Röster om Kulturarenan, från både vårdpersonal och kända kulturskapare, hittar du här.

 

Nationell samverkan kring existentiella behov i vården

Att vara människa i vården

Betaniastiftelsen står i samarbete med Sigtunastiftelsen bakom konferensserien ”Att vara människa i vården” (se tidigare program ”Om helhetssyn och existentiell hälsa” 2016 och ”Vad händer om natten” 2017). Konferensen riktas i första hand till människor verksamma inom vård och omsorg samt beslutsfattare inom dessa områden, men även andra som i sina professioner möter människor i behov av vård eller stöd. Hösten 2018 är temat ”Livssmärta eller psykisk sjukdom?” som behandlar psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. Läs mer här.

Nationellt nätverk

Under år 2017 tog Betaniastiftelsen initiativ till ett nationellt nätverk för helhetssyn och existentiella behov i vården. (Välkommen med i facebook-gruppen här.) Nätverket är tänkt att dels kunna bidra till kunskapsutbyte, forskning samt dialog kring praktisk tillämpning av existentiellt stöd till sjuka och närstående, dels kompetensutveckling inom området för vårdpersonal.

Psykisk ohälsa hos unga asylsökande

Från olika delar av samhället kommuniceras ett omättligt behov av olika typer av stödinsatser gällande psykisk ohälsa hos unga asylsökande. Professionellt nätverk för detta finns till stora delar hos Betaniatiftelsen, men metoder och format ska utvecklas, bland annat kring konst som stödverktyg i samband med psykisk ohälsa eller posttraumatisk stress. Under 2017 gjordes i samarbete med Kulturhuset Forum/Debatt i Stockholm ett pilotprojekt kring konsten som psykosocialt stöd för ensamkommande barn. Projektet resulterar bland annat i en skrift som ska fungera som handledning för ledare av skapande verksamheter, om hur konst och kultur kan vara en resurs för välmående. Läs mer om projektet här.

 

Själavård

Genom att stimulera till samverkan mellan samhällets resurser för människor som behöver hjälp och stöd uppmuntrar vi till en helhetssyn på människan. Här kan vi bidra till ökat välmående samt att stärka och bredda människors möjligheter till stöd i form av själavård direkt i vårdsituationen, inklusive hemsjukvården, bland annat genom utbildning i själavårdens betydelse, etik och förhållningssätt: ”…och ni besökte mig”. Seminariedagar inom själavård föregås av en serie poddar om samtal, sekretess och vårdkedja.

Tomas Boström, pastor, konstnär och musiker, har tillsammans med Vårdklockans församling i Visby och med stöd av Betaniastiftelsen tagit fram ett material med själavårdande inriktning. I konceptet INUTI presenteras “själavårdsmeditationer” som bygger på Tomas Boströms sånger, inspelade tillsammans med några av Sveriges skickligaste musiker. Samma funktion fyller även andra produktioner, tillgängliga på Kulturarenan.

“Under de senaste åren har vi kunnat märka att intresset för enskilda samtal i kyrklig miljö ökat. Det finns säkert flera anledningar till detta. INUTI ersätter inte det själavårdande samtalet på något sätt, men kan vara en väg in i det och ett sätt att bearbeta det efter. Det här är sånger att sörja med, tröstas av, bäras av, drunkna i…”  (T. Boström)

EXISTENTIAL WELLBEING AND IDENTITY

Key principles for Betanistiftelsen are a holistic view of people and increased quality of life for people in healthcare and social care.

 

Health, according to the World Health Organisation (WHO, 1946) is “a state of complete physical, mental, and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity.” The WHO specifically mentions everyone’s equal opportunities regarding existential wellbeing and identity, which means to

 • be able to feel meaning and purpose in life,
 • experience amazement over existence,
 • feel the whole, so that body and feelings are connected,
 • feel spiritual strength and contact or have a personal belief,
 • feel harmony and inner peace, and
 • find hope even when life feels difficult.

We believe that art and culture are of great importance for meaningful existence and as existential support, included for staff and relatives.

Human rights

Betaniastiftelsen’s activities relating to existential wellbeing and identity are based on the human rights defined by the UN: “All human beings are born free and equal in dignity and rights” (Article 1). The rights apply to everyone “without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status” (Article 2).

The foundation’s activities are also based on the declaration that “everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion” (Article 18) and “the right to freedom of opinion and expression” (Article 19). Everyone shall have the right “to social security and is entitled to … the economic, social and cultural rights indispensable for his/her dignity and the free development of his or her personality” (Article 22). In other words: How can stimulation and tools to achieve this be offered in care environments?

Everyone shall have the right “to a standard of living adequate for the health and wellbeing of himself/herself and of his/her family”, to “medical care and necessary social services” and to “security in the event of sickness, disability, widowhood and old age” (Article 25). The rights also include everyone’s “right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits” (Article 27).

Kulturarenan.se – cultural resources for e-health

Cultural access is a human need, a right, and is of great importance for achieving a meaningful existence. Art and culture help us get a grip on ideas about identity, views on humans and life issues. For many people, culture can also constitute an existential support. With an online service available 24 hours a day, we use Kulturarenan to provide a kind of cultural guarantee, which fits well with the mission to provide person-centred care. By allowing art and culture to have a place in e-health, we demonstrate a holistic view of mankind. Kulturarenan is a gathering place for culture online. The service is a direct result of a multi-year development project on narrowcasting culture, with a focus on specific target audiences. By creating digital access to our public venues, such as concert halls, theatres, cinemas, museums and libraries, we allow more people to enjoy culture, thereby generating hope and wellbeing.

We also hope that Kulturarenan can act as a useful tool for caregivers and bring about various live cultural experiences, common moments and conversations. The development is being conducted in dialogue with a number of healthcare and social care centres, hospitals and home care services over the entire country, as well as with our leading cultural institutions and other cultural venues that create screen productions. The work is in line with the government and SKL’s vision that Sweden should be a world leader in e-health by 2025, and that culture and life issues must be included in this work. Opinions about Kulturarenan, from both healthcare professionals and also well-known cultural creators, are available here (link). 

Two examples of national cooperation on existential needs in healthcare:

• National network

Betaniastiftelsen has established a national network on a holistic view and existential needs in the field of healthcare and social care. The network is intended to contribute to dialogue, research and the exchange of knowledge about the practical implementation of existential support for sick people and their close relatives, as well as to skills development for healthcare professionals in this field.

• Mental illness among young people

Various parts of society communicate that there is a huge need for a range of types of support for mental illness in young people. There is a professional network to a large extent at Betaniastiftelsen, but methods and formats need to be developed, including using art as a support tool for treating mental illnesses or post-traumatic stress. During 2017, a pilot project is being carried out together with Kulturhuset in Stockholm regarding using art as psychosocial support for young unaccompanied asylum seekers. This pilot project will lay the foundation for a broader concept development that can also be implemented in other locations.