2018-03-19

Ökad kunskap om psykisk ohälsa hos konstpedagoger

Idag träffades ett antal konstpedagoger, verksamma i Stockholm, för att diskutera skapande verksamhet med unga nyanlända, och vilken kunskap som behövs.

Träffen var ett led i Betaniastiftelsens samarbete med Kulturhuset Stadsteatern/Lava Bibliotek & Verkstad kring unga nyanländas möjligheter till ökat välbefinnande genom skapande verksamhet. Projektet avslutades i januari, men resulterade bland annat i att ett handledningsmaterial för personer som leder skapande aktiviteter med målgruppen ska tas fram. Materialet ska kunna ge ökad kunskap om psykisk ohälsa och PTSD, och spridas nationellt.

Kunskapsmaterialet tas fram i samarbete med Minna Forsell, asylpsykolog, som medverkade vid träffen på Lava.

Foto: Marika Holm