Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

2021-05-10

Nytt samarbete med finlandssvenska Folkhälsan

I ett nytt samarbete ska Betaniastiftelsen och Folkhälsan mötas kring frågor som rör livskvalitet i vård och omsorg.

Under våren har vård- och omsorgsaktörerna tillsammans tagit fram utbildningen ”Livskvalitet i vård och omsorg – kulturen som kraftkälla och existentiellt stöd”.

– Vi har inlett ett samarbete för en hållbar och värdig utveckling inom välfärden med målet att öka kunskapen och livskvaliteten genom utbildning, erfarenhetsutbyte och forskning, säger Ulla Burman, tf direktor Betaniastiftelsen.

Betaniastiftelsen och Folkhälsan är två idéburna vårdaktörer med en lång historia och erfarenhet av personcentrerad vård. Betaniastiftelsen grundades år 1900 för att vårda de allra sjukaste och har sedan dess på olika sätt mött de mest behövande människorna i samhället. Folkhälsan grundades år 1921 och är en mångsidig, social och hälsovårdsorganisation som hjälper, stöder, utbildar, vårdar och bedriver forskning, och som finns i livets alla skeden.

De två vård- och omsorgsaktörerna möts i många frågor med en gemensam helhetssyn på människan bland annat genom ett palliativt och salutogent förhållningssätt.

– Folkhälsan jobbar utgående från en värdegrund och en helhetssyn på människan som långt liknar Betaniastiftelsens. Jag är imponerad av Betaniastiftelsens arbete och ser att vi som idéburna organisationer har goda möjligheter att genom samarbete utveckla vård och omsorg, säger Georg Henrik Wrede, vd Folkhälsan.

Nu planeras ett fortsatt samarbete, som syftar till att utbyta erfarenheter och kunskaper, samt samverka kring forskning, utbildning och utveckling. Fokusområden är mångfald och arbetskraft i vård och omsorg, existentiellt stöd inklusive andlig vård och livsfrågor, psykisk hälsa och suicidprevention, kultur och hälsa samt välfärdsteknik. Insatserna kommer riktas mot både unga och äldre.

Förhoppningen är att bidra med ny kunskap, nya metoder, nya tankar och idéer med målet att främja livskvalitet hos personer i behov av vård och omsorg, samt deras närstående.

– Vi ser med glädje fram emot fram emot ett spännande samarbete, säger Ulla Burman.