2022-03-17

Möt föreläsaren – Bodil Holmberg

Onsdag den 27 april föreläser sjuksköterskan och forskaren Bodil Holmberg under rubriken Kroppslig omvårdnad av multisjuka äldre. Föreläsningen är en del av den digitala utbildningsserien Lindring bortom boten som görs i samverkan med Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV.

Hej Bodil! Varför är det viktigt att prata om kroppslig omvårdnad inom palliativ vård? 

– Vi är duktiga på mycket när det gäller palliativ omvårdnad. Vi är duktiga på det medicinska, vi lyfter etiska värden och är noga med att omfatta patientens hela sammanhang när vi arbetar och skriver om vårt arbete. Ändå uppmärksammar vi ganska sällan det enda självklara som alla patienter har – kroppen. Visst, vi hanterar den- vi tvättar, vänder och symtomlindrar, men hur ser vi på den? Om man ska se lite filosofiskt på kroppen kan man hänvisa till filosofen Merleau-Ponty som gjorde klart att kroppen inte bara är något som man har, utan den är faktiskt också något som man är. Detta förklarade han bland annat genom att belysa att kroppen kan bära på minnen från tidigare i livet. I palliativ vård av äldre kan detta märkas när man exempelvis vårdar patienter som tidigare varit utsatta för övergrepp. Jag minns själv en demenssjuk kvinna som slogs som för sitt liv när vi bara skulle sätta en kateter. Själv kunde hon inte formulera sig, kanske mindes hon inte. Men hennes kropp kom ihåg och satte sig till motvärn. Detta är ett exempel på att man är sin kropp och inte bara bär den med sig som ett föremål, ett objekt.

 

Du har för ett par år sedan disputerat kring just kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende, hur kommer det sig att du skrev om just det?

– Jag har jobbat många år i äldreomsorg, först som vårdbiträde och senare som sjuksköterska. Under alla dessa år har jag varit med om situationer som den ovan nämnda och funderat mycket på hur man borde förhålla sig och vad man kan göra för att ge en god kroppslig omvårdnad till dem som tycker det är jobbigt när vi berör dem. När jag så för några år sedan fick möjlighet att påbörja en forskarutbildning var ämnet självklart- jag ville studera den kroppsliga omvårdnad som ges till äldre personer i livets slut på vård- och omsorgsboende. För att inte bli alltför ensidig valde jag att närma mig ämnet utifrån flera perspektiv, undersköterskors, anhörigas och – inte minst de äldres!

 

Vill du berätta om något litet som din föreläsning?

– I min föreläsning kommer jag berätta om de äldres inifrånperspektiv och ge exempel på tillfällen när de äldre känt sig sedda och mått bra, men också ge exempel på det motsatta. Jag kommer att jämföra detta med hur undersköterskor ser på sitt arbete med att ge kroppslig omvårdnad och belysa vad gott de drömmer om att göra och vad som ibland hindrar dem. De anhöriga tyckte jag var viktiga att få med i min avhandling under ämnet palliativ vård, för jag hade liksom känslan av att de var lite perifera i äldreomsorgen. I min föreläsning kommer du att få ta del av även deras perspektiv.

Jag tror jag kan utlova att föreläsningen kommer att bjuda på både positiva och negativa aspekter av den kroppsliga omvårdnaden. Låg bemanning och tidsbrist är något som återkommer i alla mina studier, men jag kommer också att lyfta de aspekter som är viktiga och värdefulla för att kunna ge en god kroppslig omvårdnad ändå. För de finns! Det fina är att de varken tar lång tid att genomföra, eller kostar några pengar!

Läs mer om föreläsningen och anmäl dig här


 

Om Bodil Holmberg
Forskare och lektor på institutionen för vårdvetenskap, Marie Cederschiöld högskola. Bodil har i ett 20-tal år arbetat inom vården, främst inom äldreomsorg.

 

Om Lindring bortom boten
Lindring bortom boten är en digital utbildningsserie för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående.  Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer och aktuella frågor utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården. Utbildningen görs i samverkan med Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV.