Foto: Christian Gustavsson

2021-02-20

Kulturarenan som verktyg för livskvalitet i vård och omsorg

Kulturen har va­rit viktig för människan i alla tider. I konst och musik kan vi mötas människor emellan och möta oss själva. I vård och omsorg kan kultur vara ett verktyg för att väcka minnen, känslor, få fatt på individers intressen, samtala kring livsfrågor och bidra till livskvalitet.

Med digitalt förmedlade kulturupplevelser, via Kulturarenan, kan konst och musik bli en del av den dagliga omvårdnaden.

Betaniastiftelsen, idéburen aktör som verkar för en god och jämlik vård och omsorg, arbetar aktivt för att tillgängliggöra kultur i vård och omsorg, att erbjuda verktyg för personal att använda sig av konstnärliga uttryck i sitt vardagliga arbete, samt att sänka trösklarna för att våga och vilja använda kulturupplevelser i vården.

– Vi har ett uppdrag att bidra till kunskap inom människovårdande verksamheter för ökad livskvalitet bland personer som behöver omvårdnad eller stöd. Det finns starkt stöd i forskningen kring sambandet mellan kultur och hälsa, men implementering i det dagliga omvårdnadsarbetet ligger efter, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen. 

Stiftelsen driver Kulturarenan.se – en samlingsplats för kulturupplevelser online riktad till dem som inte kan ta sig till scenerna. Här finns konserter, föreställningar, filmer och konst från Sveriges kulturscener, helt avgiftsfritt.

Det finns tydliga vetenskapliga belägg för kultur som en del av omvårdnaden. WHO:s rapport (2019) utifrån studier från medlemsländerna på temat visar tydligt att kultur kan skänka välbefinnande och livskvalitet, kan understödja personcentrerad vård, möjliggöra gemenskap och interaktion, ge upplevelser av inre harmoni och livskraft samt bidra till stärkt identitet hos individen. En studie från Göteborgs universitet (2020, submitted) visar att även kulturupplevelser förmedlade digitalt har stor betydelse för existentiella hälsa, livskvalitet och välbefinnande.

För att sänka trösklarna till kulturupplevelser i vård och omsorg har Betaniastiftelsen tagit fram handledningsmaterialet ”Digitala kulturupplevelser i vård och omsorg” med information om möjligheter och effekter av kultur i vården, fakta från forskningen och praktiska tips i hur man som vård- och omsorgspersonal arrangerar en digital kulturupplevelse. Som en del av handledningsmaterialet har Betaniastiftelsen gett Emil Jensen i uppdrag att göra betraktelser över kulturens betydelse för människan. Allt material finns att ta del av på Kulturarenan.se!

– Kultur är inte grädden på moset, det är själva moset. Och grädden. På samma gång, skriver Emil Jensen i en av krönikorna.