2017-03-10

Konst som psykosocialt stöd för unga

Under våren 2017 utvecklas, tillsammans med Kulturhuset Forum/Debatt i Stockholm, ett koncept för att arbeta med konsten som psykosocialt stöd för ensamkommande ungdomar.

I fem workshops i april-maj 2017 får ungdomar 14-18 år jobba med konstnärliga uttryck under ledning av den irakiske konstnären Ashraf Atarqchi från Mosul som just nu har en fristad i Stockholm.

Genom Stockholms stads socialförvaltning, Enheten för ensamkommande barn och ungdomar, skapas kontakt med deltagare från fyra olika boenden. I pilotprojektet genomförs två av workshoparna i en aktivitetslokal för ungdomar, och tre i Lava Bibliotek & Verkstad i Kulturhuset. Därefter görs en utställning med utvalda verk i Kulturhuset. Till Lava är alla ungdomar mellan 14 och 25 år välkomna för att läsa och skapa, och det är gratis. Det betyder att workshopdeltagare naturligt kommer i kontakt även med andra i samma ålder.

Genom Betaniastiftelsens nätverk tillförs projektet vårdkompetens inom psykiatri, det psykosociala området, suicidprevention, samtalsstöd samt kris- och traumahantering, dels i syfte att kunna fånga upp svåra saker som kan komma fram genom de konstnärliga aktiviteterna, dels för att även koppla på mer långsiktiga aktivitets- och/eller stödinsatser för målgruppens välbefinnande.

Mer om projektet

Syfte och mål 

Att skapa ett psykosocialt stödkoncept som möter personen utanför vårdsituationen i syfte att ge unga individer stöd i hantering av psykisk ohälsa eller posttraumatisk stress. Långsiktigt mål är dels att fler ska få tillgång till stödinsatser som kan öka livskvaliteten, vara hälsofrämjande samt inspirera till ökad delaktighet i samhälle och kulturliv, dels att fånga upp unga som behöver mer långsiktigt stöd alternativt vård.

Målgrupper 

Ensamkommande flyktingar, unga som upplevt våld och krig, har förlorat familjemedlemmar eller är frånskilda sina familjer. Långsiktig strategi för deltagande samt uppföljande insatser (enligt individuella behov) tas fram.

Bakgrund

Stödbehovet bland unga som mår dåligt konstateras vara stort, inte minst bland ensamkommande barn och unga. Enligt en undersökning från Röda korset (2016, antal deltagare 1215 personer) lider var tredje nyanländ från Syrien av depression eller ångest, eller uppger symptom som stämmer överens med posttraumatiskt stressyndrom. Enligt rapporten uppger nästan alla att de har upplevt någon typ av traumatisk händelse, och bland nyanlända från Syrien angav drygt 30 procent att de blivit utsatta för tortyr. Svaren visar enligt Röda Korset på ett tydligt behov av åtgärder mot psykisk ohälsa, inte minst då ett sådant tillstånd kan vara ett hinder för en lyckad etablering i samhället. 

Bland personer från Afghanistan, Irak, Syrien m fl länder finns många gånger en hög tröskel för att söka sig till vården när man mår dåligt. Parallellt med detta ser vi en outnyttjad resurs i inflyttade författare och konstnärer som önskar möta unga från sina hemländer i syfte att erbjuda en möjlighet att uttrycka sig genom att skriva, måla, samtala, musicera. Vår förhoppning är att genom ett koncept som förenar kompetenser inom konstnärliga uttryck, psykiatri och samtalsstöd, komplettera och samverka med de stödinsatser som redan görs inom exempelvis vården, kyrkan och frivilligorganisationer. Dessa kompetenser finns professionellt representerade hos samverkande parter Betaniastiftelsen, Kulturhuset och socialförvaltningen.