Foto: Yanan Li/Svenskt Demenscentrum

2020-02-26

Idéburen sektor kvalitetssäkrar palliativ vård

För att skapa förutsättningar för att människor ska få en värdig, jämlik och god vård behövs stöd och utbildning för vårdpersonal.

I nära samverkan med Bräcke diakoni tar Betaniastiftelsen fram en utbildningsmodell för kvalitetssäkring av god palliativ vård. Ersta Sköndal Bräcke högskola följeforskar certifieringen.

Att möta och vårda människor i livets slutskede är svårt och att vården är personcentrerad för varje individ är viktigt inte bara för den enskilde vårdaren utan för hela organisationer med såväl ledning, chefer och anställda.

Tillsammans med Bräcke diakoni har Betaniastiftelsen tagit fram utbildningsmodellen Palliation ABC-certifiering. Utbildningsmodellen har som syfte att kvalitetsäkra god palliativ vård på en vårdenhet.

Syftet med utbildningsmodellen är att kvalitetssäkra den palliativa vården oberoende av sjukdom, ålder eller var man vårdas, samt att att bidra till högsta möjliga livskvalitet och välbefinnande för den som är obotligt sjuk samt för närstående.

– Faller modellen väl ut får vårdenheter ett kraftfullt och pedagogiskt verktyg dels för att implementera god allmän palliativ vård, men också för att förmedla att verksamheten håller måttet när det kommer till palliativ vård, säger Johan Sundelöf, läkare och Betaniastiftelsens programchef i äldreomsorg och palliativ vård.

Maude Kardell Wahlbäck, välfärdsstrateg på Bräcke diakoni, instämmer.

– Jag ser positivt på modellens möjligheter att nå socialstyrelsens mål samt att stärka verksamhetens palliativa förhållningssätt, säger hon.

Studie av attityder och känslor

Ersta Sköndal Bräcke högskola gör nu en följeforskning av utbildningsmodellen, för att studera vilka effekter utbildning i allmän palliativ vård har på personalens: egen attityd till vård av döende personer, känslor och föreställningar att vårda personer i livets slut, känsla av trygghet i det dagliga omvårdnadsarbetet, känsla av meningsfullhet i vårdandet, etiska förhållningssätt (enligt projektplanen). Studien följer utbildningsmodellen och genomför kvantitativa enkätstudier och kvalitativa intervjuer baserade på certifieringens olika steg.

– Att satsa stort och långsiktigt genom utbildningsinterventioner i allmän palliativ vård inom en vårdverksamhet skapar förutsättningar för att människor skall få en värdig vård och en god död på den plats de önskar. Det är viktigt att undersöka och utvärdera, säger Titti Melin-Johansson, professor och projektledare Ersta Sköndal Bräcke högskola.

– Det är otroligt värdefullt och viktigt att vi får möjlighet att samarbeta för att undersöka betydelsen av den här certifieringsmodellen och vilken effekt den har på kvaliteten i den allmäna palliativa vården, säger Johan Sundelöf.

Certifieringsmodellen utvecklas under 2019-2020 av Betaniastiftelsen i nära samverkan med Bräcke och kommer erbjudas andra vårdenheter från hösten 2021.