Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

2020-06-26

Digitalt kunskapslyft behövs för att kultur ska tillgängliggöras i vården

Digitalt förmedlad kultur främjar välmåendet hos äldre och personer med funktionsnedsättning. Samtidigt saknar vård- och omsorgspersonal kunskap för att möjliggöra kulturupplevelser. Det visar en ny undersökning av Betaniastiftelsen.

I en rikstäckande enkätundersökning har vård- och omsorgspersonal på särskilda boenden och dagliga verksamheter fått svara frågor om tillgång till skärmar, bredband och förutsättningar att ta del av tekniska möjligheter, så som digitala kulturupplevelser.

Undersökningen visar att 37 procent av boendena/dagliga verksamheterna har tillgång till skärmar. Varannan anställd inom vård och omsorg anser att de har tillräckligt bra bredband för att streama rörligt material såsom konserter och filmer. Många uttrycker att brist på skärmar och dåligt bredband står i vägen för att kunna ta del av kultur digitalt, både i grupp och individuellt.

Däremot uppger 61 procent av personalen att brukare mår bättre av att ta del av kultur digitalt. En anställd svarar:

– Digitala kulturupplevelser öppnar upp omvärlden för äldre och sjuka som är bundna till boendet och därmed inte kan ta sig till scenerna.

– Vi ser att de äldre mår bra av kultur och musik, det skapar mycket positiva effekter som vi kan mötas och samtala kring, svarar en annan.

Däremot behöver brukare mycket hjälp för att digitala kulturupplevelser ska bli till, och på så vis blir personalen en viktig mellanhand. Många anställda uttrycker att tiden inte alltid räcker till.

– Brukarna behöver oftast personalens hjälp för att kunna använda digitala hjälpmedel. Men det finns inte obegränsat med tid och vi kan inte alltid hjälpa exakt när brukare önskar, svarar en anställd.

Tre av tio anser att de behöver mer utbildning för att hjälpa brukare med teknik och gemensamt kunna ta del av kulturupplevelser digitalt.

– Konst och musik ger hopp och mening, väcker känslor och minnen, och skapar samtalsämnen. Under våren har många kulturaktörer, som en följd av covid-19, tillgängligjort kulturupplevelser digitalt. Men det betyder inte att kulturen blir tillgänglig för alla. Inom vård och omsorg krävs det mer för att en kulturupplevelse ska bli till. Vård- och omsorgspersonal behöver kunskap, ork och tid för att hjälpa brukarna. Dessutom behövs fler skärmar och ett bättre bredband, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

På Kulturarenan.se samlas konst- och musikupplevelser från kulturaktörer över hela Sverige. Kulturarenan är en samlingsplats för kultur online för den som inte kan ta sig till scenerna. Tjänsten fungerar även som ett verktyg för vård- och omsorgspersonal i det dagliga omvårdnadsarbetet.

– Inom vård och omsorg är det så viktigt att helhetsupplevelsen för brukarna känns meningsfull. Kulturarenan är en mångsidig inspirationskälla, där det finns något för alla, säger en av personerna som deltagit i undersökningen.

 

Resultat

Upplever du att brukarna mår bättre av att ta del av kultur digitalt?

Mycket bättre 18%

Lite bättre 43%

Nej, inte allt 4%

Vet ej 35%

 

I vilken mån behöver brukarna hjälp för att kunna ta del av en kulturupplevelse via skärm?

Mycket 72%

Lite 21%

Inte alls 2%

Vet ej 5%

 

Vilket stöd behöver ni för att bättre/lättare kunna ta del av kulturupplevelser via skärm?

Bättre teknik 15%

Fler skärmar 18%

Bättre internet 13%

Utbildning 29%

Mer personal 8%

Annat 17%

 

Om Undersökningen

Betaniastiftelsens undersökning genomfördes bland 475 privata, kommunala idéburna, privat- och idéburna stöd-, äldreboenden samt dagliga verksamheter. Undersökningen genomfördes under perioden 19 maj – 15 juni av Netigate och genomfördes på uppdrag av Betaniastiftelsen.