Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Palliation ABC certifiering

Palliation ABC-certifiering är en utbildningsmodell för enheter inom vård och omsorg som vill kvalitetssäkra den allmänna palliativa vården på sin enhet. Certifieringsmodellen utvecklas av Betaniastiftelsen i nära samverkan med Bräcke diakoni.

På grund av pandemin är vi sena i lansering av certifieringen, men planerar nu produktion under hösten 2021. Från våren 2022 kommer utbildningen erbjudas vårdenheter. Samtidigt som certifieringen tas fram uppdaterar vi även webbutbildningen Palliation ABC. 

Ersta Sköndal Bräcke högskola gör en följeforskning kring vad utbildningssatsningen innebär i praktiken, samt vilka effekter utbildning i allmän palliativ vård vid vård- och omsorgsboenden har på personalens: egen attityd till vård av döende personer, känslor och föreställningar att vårda personer i livets slut, känsla av trygghet i det dagliga omvårdnadsarbetet, känsla av meningsfullhet i vårdandet, etiska förhållningssätt.

Palliation ABC-certifieringen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och det nationella vårdprogrammet i palliativ vård samt en evidensbaserad modell för fördjupat lärande och innehåller följande delar:

  • Webbutbildningen Palliation ABC (rekommenderas av Socialstyrelsen)
  • Registrering i Svenska palliativregistret
  • Utbildning av ombud i palliativ vård
  • Utbildning av chefer och legitimerad personal
  • Reflektionstillfällen
  • Löpande utvärdering av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer och Svenska palliativregistrets kriterier för god palliativ vård.