Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Palliation ABC certifiering

Palliation ABC-certifiering är en utbildningsmodell för enheter inom vård och omsorg som vill kvalitetssäkra den allmänna palliativa vården på sin enhet. Certifieringsmodellen utvecklas under 2019-2020 av Betaniastiftelsen i nära samverkan med Bräcke diakoni och kommer erbjudas andra vårdenheter från hösten 2021.

Ersta Sköndal Bräcke högskola gör en följeforskning kring vad utbildningssatsningen innebär i praktiken, samt vilka effekter utbildning i allmän palliativ vård vid vård- och omsorgsboenden har på personalens: egen attityd till vård av döende personer, känslor och föreställningar att vårda personer i livets slut, känsla av trygghet i det dagliga omvårdnadsarbetet, känsla av meningsfullhet i vårdandet, etiska förhållningssätt.

Palliation ABC-certifieringen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och det nationella vårdprogrammet i palliativ vård samt en evidensbaserad modell för fördjupat lärande och innehåller följande delar:

  • Webbutbildningen Palliation ABC (rekommenderas av Socialstyrelsen)
  • Registrering i Svenska palliativregistret
  • Utbildning av ombud i palliativ vård
  • Utbildning av chefer och legitimerad personal
  • Reflektionstillfällen
  • Löpande utvärdering av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer och Svenska palliativregistrets kriterier för god palliativ vård.