Stöd oss

Som idéburen och icke-vinstdrivande stiftelse är vi måna om att använda våra resurser väl. Med en helhetssyn på människan hoppas vi att vår verksamhet leder till ökad livskvalitet för de mest utsatta, och med extra stöd kan vi nå ännu fler.

Vi tar tacksamt emot din gåva. Vänligen gör din inbetalning till vårt bankgironummer 554-0760 och märk inbetalningen med “Gåva” samt, om du vill, ditt namn och din adress.

Betaniastiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg.

Nedan några exempel på hur din gåva omvandlas till viktiga insatser i vår verksamhet.

Palliativ vård

Alla i Sverige ska ha lika rätt till god vård vid livets slut. Genom att skapa lättillgängliga, högkvalitativa och avgiftsfria utbildningar och fördjupningsmaterial för vårdstuderande och -personal bidrar vi till ökad kunskap över hela landet inom palliativ vård, samt till att sjuka och närstående får det stöd de behöver. Se Palliationsakademin (Foto: Yanan Li/SDC)

Själavård i hemsjukvård

Sjukhusens vårdtider blir kortare och allt fler vårdas i hemmet, också när avancerad sjukvård behövs. Genom utbildning med inriktning på själavård bland sjuka i hemmiljö vill vi bidra till att den som vårdas hemma samt närstående får det existentiella stöd som kan behövas.

 

Kultur som existentiellt stöd

I kulturen hämtar vi kraft. Den kan vara ett meningsfullt tidsfördriv, ett existentiellt stöd eller en aktivitet för gemenskap och samtal. Genom Kulturarenan erbjuder vi kulturtillgång dygnet runt för den som tillfälligt eller långvarigt inte kan ta sig till spelplatser, bio och bibliotek.

Skapandet som resurs för psykisk hälsa

Många unga nyanlända mår psykiskt dåligt och har varit med om förfärliga saker. Genom att visa dem vägen till skapande aktiviteter kan de hitta sin inneboende kraft. I ett nytt fortbildningsmaterial ger vi även kulturpedagoger verktyg för att möta målgruppen.

Att vara människa i vården

I vår starka drivkraft att arbeta med helhetssyn gör vi en konferensserie riktad till personer verksamma inom vård och diakoni. Med teman som “Vad händer om natten”, “Psykisk ohälsa hos unga” och “Existentiella frågor i vården” gör vi människan mera synlig och bidrar med nya perspektiv på vårdsituationen.

Nationellt nätverk för helhetssyn och existentiella behov i vården

Betaniastiftelsen har tagit initiativet i syfte att bidra till kunskapsutbyte, forskning och dialog kring praktisk tillämpning av existentiellt stöd till sjuka och närstående, samt till relevant kompetensutveckling för vårdpersonal. Nätverket samspelar med vår årliga konferens Att vara människa i vården. (Foto: Yanan Li/SDC)